منبع تغذیه الکتروفورز

منبع تغذیه الکتروفورز (پاور ساپلای) برای تامین انرژی انجام آزمایش با انواع الکتروفورز های افقی و عمودی ساخت فناوران اختریان در زیر آورده شده است.

پاورساپلای الکتروفورز

انواع منبع تغذیه (پاورساپلای) الکتروفورز:

منابع تغذیه الکتروفورز در دو مدل PSD-1600 و PSD-2600 ارائه می گردد.


1. پاورساپلای الکتروفورز

مدل: PSD-1600

مشخصات فنی:

(1000mA 600V) با تایمر 100 ساعته نشانگرهای دیجیتالی و 3 جفت خروجی


2. پاورساپلای الکتروفورز

مدل: PSD-2600

مشخصات فنی:

(1000mA 600V) با تایمر 100 ساعته نشانگرهای دیجیتالی و به صورت 2 یونیت مجزا و 6 جفت خروجی


Call Now Button